Categories
news

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่น 24

วันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 13:00 พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเกียรติบัตรรางวัลสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

Categories
highlight Pastthesis

Braille House

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น ไม่ได้ด้อยโอกาสทางความคิดต้องการสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาพวกเขา ‘บ้านเบรลล์’ คือสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และทักษะทางสังคมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาตัวเองได้

Categories
news

บรรยากาศงานปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/v/1d8H7lq8E/

Categories
teacher

ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์อนุสรา ดีไหว้”

ที่ผ่านการคัดสรร โครงการ My Moral ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2020 ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal

Categories
news

ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ผ่านทาง Facebook LIVE

Categories
teacher

ขอแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์”

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก” คนแรกของประเทศไทย

Categories
news

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ CL28 สู่สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ชอต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2564

Categories
news

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ TCAS 4

ชำระเงินและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒได้ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2564

Categories
news

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ TCAS 3

ชำระเงินและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒได้ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2564

Categories
news

รับสมัครคัดเลือกนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

รับสมัครคัดเลือกนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission   ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS 4 Direct Admission โดยผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่่า 2.75 โดยผู้สนใจรับการสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติข้างต้นโดยทำการสมัครยื่นคะแนนผ่านระบบ “สมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในเว็บไซต์ https://admission.swu.ac.th/admissions2/ เพื่อผ่านระบบตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกรายชื่อเพื่อส่งเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ โดยหากคุณสมบัติผ่านแล้ว ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการ สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป (ทั้งนี้ ผู้เข้าสัมภาษณ์สามารถเข้าห้องเพื่อเตรียมตัวได้ตั้งแต่ 07:30 น.) รายละเอียดดังนี้ […]