Categories
news

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ CL28 สู่สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ชอต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2564

Categories
news

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ TCAS 4

ชำระเงินและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒได้ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2564

Categories
news

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ TCAS 3

ชำระเงินและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒได้ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2564

Categories
news

รับสมัครคัดเลือกนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

รับสมัครคัดเลือกนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission   ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS 4 Direct Admission โดยผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่่า 2.75 โดยผู้สนใจรับการสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติข้างต้นโดยทำการสมัครยื่นคะแนนผ่านระบบ “สมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในเว็บไซต์ https://admission.swu.ac.th/admissions2/ เพื่อผ่านระบบตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกรายชื่อเพื่อส่งเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ โดยหากคุณสมบัติผ่านแล้ว ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการ สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป (ทั้งนี้ ผู้เข้าสัมภาษณ์สามารถเข้าห้องเพื่อเตรียมตัวได้ตั้งแต่ 07:30 น.) รายละเอียดดังนี้ […]

Categories
Uncategorized

intern from home 2564

ก้าวแรกแห่งการเติบโตสู่วัยทำงาน