Braille House

เจ้าของผลงาน: ธธา หมื่นวิชิต

ประเภทผลงาน: สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ