แนะนำผลงาน

โครงการนี้ทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน รวม 13 ครั้ง ที่ สถานสงเคราะห์เด็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2563 (เด็ก 8 คน) ผู้จัดกิจกรรมเล่านิทานอ่านหนังสือ และออกแบบกิจกรรมต่อจากหนังสือ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม แก่เด็ก ควบคู่กับส่งเสริมสติปัญญา ด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ แบบเป็นองค์รวม

เบื้องหลังแนวคิด

สถานสงเคราะห์เด็กต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน มีเด็กและเยาวชนที่ต้องดูแลจำนวนมาก ทั้งแบบไป-กลับ และแบบอยู่ประจำ แต่ในองค์กรอาจมีบุคลากรผู้ดูแลเด็กน้อย หรือบุคลากรอาจไม่มีเวลาออกแบบกิจกรรมพัฒนาเด็กเพราะมีภาระงานมาก จึงอยากจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-6 ปี) ในสถานสงเคราะห์ เพราะอยากเห็นเด็กได้มีการกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสม และคิดว่าวรรณกรรมประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้อย่างสมบูรณ์

แรงบันดาลใจ

อยากท้าทายตัวเองในการทำงานธีสิสให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กกำพร้า และอยากช่วยพัฒนาเด็กในระยะสําคัญของพัฒนาการชีวิต เพราะการไปจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก เป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่อง ใช้ทั้งแรงกาย แรงใจ และเวลา ต่างจากการนำเงินหรือสิ่งของไปบริจาค และน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาที่เด็กปฐมวัยตามสถานสงเคราะห์มีพัฒนาการค่อนข้างล่าช้ากว่าที่เด็กในวัยเดียวกันควรจะเป็น ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้บ้าง

กระบวนการทำงานและอุปสรรค

กระบวนการทำงาน คือ 

  1. หาแรงบันดาลใจ 
  2. หากลุ่มเป้าหมายที่จะทำ 
  3. สำรวจหาสถานที่เพื่อไปทดลองจัดกิจกรรม
  4. ค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องใช้ทุกด้าน
  5. คัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมจะใช้พัฒนาเด็ก
  6. ออกแบบและวางแผนจัดกิจกรรม 
  7. ลงมือจัดกิจกรรมพร้อมประเมินผลเป็นระยะ

  อุปสรรรคระหว่างการจัดโครงการ เป็นเรื่องของแผนกิจกรรมที่เราออกแบบไว้ยากเกินไปสำหรับเด็ก

วิธีแก้ปัญหา

ตัวเราเองต้องศึกษาเด็กให้เข้าใจอย่างดีก่อน และต้องปรับกิจกรรมให้เข้ากับพัฒนาการเด็กมากยิ่งขึ้น

เอกลักษณ์ของผลงาน

โครงการนี้ใช้วรรณกรรมสำหรับเด็ก คือหนังสือภาพ (picture book) เป็นฐานคิดในการออกแบบกิจกรรมเพลง กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์อย่างง่าย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ทำให้เด็กเรียนรู้แบบเป็นองค์รวม และยังช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รักหนังสือแก่เด็ก

อธิบายตัวอวตาร

ทูตสวรรค์คือทูตแห่งสวรรค์ 

ทูตสวรรค์เปรียบเหมือนนางฟ้าใจดีที่มอบความสุข สนุกสนานให้แก่เด็ก ๆ อวตารในพาลาพาลาพารา ของเราจึงเป็น “ทูตสวรรค์” ที่สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็กโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงส่งเสริมจินตนาการของเด็ก ๆ ด้วยเช่นกัน

สัณห์กมล ชมสินทรัพย์ (เหมย)
meaylee26@hotmail.com