พาลาพาลา
ในนามตัวแทนนิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23
ขอกล่าวทักทายผู้เยี่ยมเยือนคนสำคัญที่ยังคงมีพลังแห่งวัยเยาว์ทุกท่าน

       ทุกเทอม ทุกปี ตลอดเวลาของการเป็นนิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเติบโตของพวกเรา พวกเราได้รับคำถามที่ต้องพยายามค้นคว้าหาคำตอบ และพวกเราได้ตั้งคำถามย้อนถาม วิธีการอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอในการเรียน ทั้งหมดคือความสนุก ความท้าทาย

       ในเทอมนี้เช่นกัน เป็นเทอมสุดท้ายแห่งการศึกษาและการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้ประมวลความรู้และทักษะด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ได้สั่งสมมาตลอด 4 ปี สร้างสรรค์สารนิพนธ์เดี่ยวคนละชิ้น รวมถึงจัด ‘นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์’ เพื่อเผยแพร่ผลงานและแนวคิดของพวกเราแก่บุคคลที่สนใจ เป็นงานใหญ่ที่พวกเราทำร่วมกันเป็นครั้งสุดท้าย พวกเราต้องระดมความคิดกันหลายครั้ง ปรับเปลี่ยนปรับปรุง เนื้อหา รูปแบบ วิธีนำเสนองานกันหลายหน และต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เหนือการควบคุม เพื่อสร้างสรรค์นิทรรศการที่รวบรวมความตั้งใจของพวกเราไว้ แม้จะใช้เวลาทำงานที่ดูเหมือนยืดเยื้อยาวนาน แต่ด้วยความหนักแน่นของพวกเราและการช่วยเหลือของคณาจารย์ทุกท่าน ทำให้นิทรรศการนี้สามารถสำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างที่ทุกคนเห็นกันในชื่อ “พาลาพาลาพารา” เป็นนิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ แบบออนไลน์ครั้งแรก ที่พวกเราตื่นเต้นกึ่ง ๆ ตื่นตระหนก เพราะไม่รู้ว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร แต่พวกเราก็เชื่อว่าผู้เยี่ยมเยือนทุกท่านจะสนุกกับการสำรวจ “พาลาพาลาพารา” เพราะเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งของพาลาพาลาพาราน่าจะอยู่ในตัวของผู้มาเยือนงานของพวกเราทุกคน

       ขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ทั้งคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษทุกท่าน ผู้คอยให้ความรู้ คำแนะนำ กำลังใจ และคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างดีมาตลอด ขอบคุณครอบครัวของเราที่คอยมอบความรักและให้การสนับสนุนเสมอมา รวมถึงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่คอยสนับสนุนการจัดงาน ทั้งทุนทรัพย์และของรางวัลต่าง ๆ ขอบคุณรุ่นพี่ รุ่นน้อง ผู้คอยเป็นกำลังใจและให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงาน

       สุดท้ายนี้ถึงเพื่อนชาวพาลาพาลานักสร้างสรรค์ CL#23 ผู้น่ารักและมุ่งมั่นทุกคน พวกเราพาเรียน พาเล่น พาลุย เผชิญปัญหาและพากันรอดมาอย่างมีพลังไปพร้อมกันจนถึงทุกวันนี้ วันที่มีพาลาพาลาพาราออกมา ขอบคุณที่ร่วมสร้างสรรค์ช่วงเวลาอันน่าจดจำตลอดทั้ง 4 ปี และหวังว่าทุกคนจะยังคงรักษาจิตวิญญาณแห่งความเป็นเด็กเช่นนี้ไว้เสมอ

       เพื่อว่า…ไม่ว่าเมื่อไรพวกเราก็กลับไปพาลาพาลาพาราได้


พาลาพาลา
พลอย (วรรณภา นำเกิดสว่างวงศ์)

รู้จัก “วรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์” และ “นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์  

วรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์รายบุคคลชิ้นสำคัญ ที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนในหลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก ต้องประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาตลอดหลักสูตร สร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและความสนใจของตัวเอง 1 ชิ้น เป็นผลงานต้นแบบ (Original Work) ในรายวิชา CL451 วรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ (Term Project in Children’s Literature) ซึ่งเป็นวิชาบังคับ เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา วิชานี้เทียบเท่ากับ Exit Exam ของหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องส่งผลงานและได้คะแนนในเกณฑ์ผ่านจึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา

ผลงานที่นิสิตสร้างสรรค์ในรายวิชา วด. 451 สามารถเป็นวรรณกรรมรูปแบบใดก็ได้ ที่ออกแบบสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นตอนปลาย เช่น ผลงานสำหรับเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษา อาจเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก การ์ตูน แอนิเมชั่น สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก ผลงานสำหรับเยาวชน-วัยรุ่นตอนปลาย อาจเป็นวรรณกรรมเยาวชน กราฟิกโนเวล บอร์ดเกม รายการ Podcast เป็นต้น ดังนั้นผลงานวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แต่ละปีการศึกษา จึงมีรูปแบบ เนื้อหาหลากหลาย และมีวิธีการนำเสนอทั้งแบบง่ายไปจนถึงซับซ้อนได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่สื่อผ้า โรงละครหุ่น หรือหนังสือภาพน่ารักสำหรับเด็กเล็ก (3-6 ปี) ไปจนถึงวรรณกรรมเยาวชนแนวสมจริงที่มีเนื้อหาหนัก หรือเรื่องเชิงปรัชญาสำหรับวัยรุ่นตอนปลาย-วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (14 ปีขึ้นไป)

ทักษะและเทคนิคที่นิสิตใช้ในการสร้างงาน มีตั้งแต่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการวางแผน ทักษะศิลปะ ทักษะการทำงานฝีมือ ทักษะการเขียน, การออกแบบกิจกรรม, การเล่านิทาน, การสร้างงานกราฟิก การตัดต่อภาพยนตร์ ดังที่สะท้อนในผลงานเดี่ยวของนิสิตแต่ละคน

ชาวพาราพารู้จักทีมงานผู้สร้างสรรค์นิทรรศการ

นางสาววรัชยา เกษมสุข (บาส)   นายสาริน เอี่ยมธนเศรษฐ์ (เต้)   นางสาวมธุรส เกลี้ยงจันทร์ (น้ำผึ้ง)
นางสาวพรภัทรา นุตจรัส (ภัทร)   นายกฤตเมธ สะถิตรโชติ (เมธ)   นางสาวปานวาด วรทอง (เนย)
นางสาวกานต์สินี แสงทอง (แจนยัว)   นางสาวพัฒน์ธีรา เชี่ยวชาญธนกิจ (โบนัส)
นางสาวภราดา อุปราสิทธิ์ (เอย)   นางสาววริฏา อรรคสาร (มิ้นท์)

credit web

นางสาวพิชชากร พงศ์เมธีกุล (จาร์)  นางสาวสุจารี อ่อนสลุง (จ้า)   นางสาวชณิดาภา ลิขิตธรรมกุล (แก้ม)

นางสาวธีริศรา นิลรัตน์ ณ อยุธยา (เนย)  นางสาวนลินทิพย์ ศรีวิรัญ (มิ้นท์)  นางสาวชนกานต์ ขันแกล้ว (กะตัง)
นางสาวสุกัลยา เหล่าธิรพาณิช (หวา)   นางสาวณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล (ปิ๊ก)

 

 

นางสาววรรณภา นำเกิดสว่างวงศ์ (พลอย)   นางสาวรินทิรา สุขหนองบึง (เน็ท)  นางสาวพัชรพร อนุชิต (แป้ง)
นางสาวญานิกา จันทร์ศิลปิน (ญูกี้)   นางสาวชานันยา โกมลตะเมธี (ญา)

นางสาววศินี รุ่งสว่าง (ใบเฟิร์น)   นางสาวธัญสุดา ทองมี (กานต์)   นางสาวนัยนา บรรณคร (นิว)
นางสาวสัณห์กมล ชมสินทรัพย์ (เหมย)   นางสาวกชวรรณ ปะญาติ (ออม)

นางสาวสุธีรา กนกรัตนนุกูล (ฟิล์ม)   นางสาวสิรจารีย์ ดวงประทีป (พราว)

พาราพาขอบคุณผู้สนับสนุนให้เกิด ‘พาลาพาลาพารา

กราบขอบพระคุณ คุณลุงหมีใจดี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สนับสนุนเงินรางวัล ‘วินนี่เดอะปุ๊’ แก่สารนิพนธ์ดีเด่นและสารนิพนธ์ยอดนิยมประจำปี เป็นเกียรติแก่ ชาวพาลาพาลา CL#23 ทั้งรุ่นจนยิ้มกันทั้งพารา

  • กราบขอบพระคุณ คุณครูชีวัน วิสาสะ สำหรับรางวัล ‘อีเล้งเค้งโค้ง’ ที่ชาวพาลาพาลารอคอย อยากได้และอยากเล่น (มาก)
  • ขอบพระคุณ ครูหญิง ครูเอื้อง ครูกิ๊บ ครูนุช ครูแจ๊พ รวมถึงครูเกริกและครูหนูดี ผู้ให้ความเมตตา ดูแล สนับสนุน ให้คำแนะนำ เติมพลังและกำลังใจแก่ 30 ชาวพาลาพาลาพารา  ตลอด 4 ปีที่พวกเราเรียน ณ เอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก
  • ขอบพระคุณพี่บิ๋ม อาจารีย์ CL#8 ผู้ยินดีมอบเงินสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการแก่น้อง ๆ ทุกปี แม้ปีนี้จะเป็นการจัดงานรูปแบบออนไลน์
  • คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ผู้ให้กำลังใจและสนับสนุนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
  • รุ่นพี่และรุ่นน้องเอกวรรณฯ ทั้งหลายผู้คอยช่วยเหลือกัน
  • ท้ายที่สุดขอบคุณนะ เพื่อน ๆ ชาวพาลาพาลาทุกคน ที่สร้างความทรงจำดี ๆ คอยช่วยเหลือกัน และอยู่เคียงข้างกันตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

พาลาพาลา” (ขอบคุณค่ะ /ครับ)