แนะนำผลงาน

โครงการทดลองสร้างสรรค์กิจกรรมในพื้นที่สาธารณะแก่เด็กในชุมชน สร้างโอกาสและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของเด็กตามหลักการพัฒนาการเด็ก เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แรงบันดาลใจ

เห็นปัญหาและการขาดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กในชุมชนแออัด จึงนำกิจกรรมสร้างสรรค์เข้าสู่เด็ก โดยใช้พื้นที่สาธารณะในการเรียนรู้ ซึ่งมีความหวังว่าพื้นที่และกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเป็นฐานให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและมั่นคง

กลับสู่วัยเยาว์หรือเติบโตต่อไป

เติบโตต่อไป เพราะเราในวัยเยาว์อยู่กับเราเสมอ เด็กคนนั้นไม่ได้หายไปไหน เรากำลังค่อย ๆ เติบโตด้วยกัน