กำลังใจจากหัวหน้าเชฟ

สวัสดีผู้มีใจจดจำความเป็นเด็ก ซึ่งเข้าร้านมาชิมเค้กของพวกเรา

     ในนามตัวแทนเชฟ 30 คน แห่งร้านคุณโม่ ณ เขาโมโกจู ผู้สร้างสรรค์เมนูเค้กและช่วยกันเปิดร้านคุณโม่ อันเป็นแนวคิดการจัดงาน ‘นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 21 แบบออนไลน์’ ประจำปีการศึกษา 2563 เราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาลิ้มลองเมนูเค้กทั้ง 30 ชิ้น หวังว่าท่านจะชิมเค้กอย่างมีความสุข เพราะพวกเราเหล่าเชฟพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรส่วนผสมจนอบเค้กหอมกรุ่นออกจากเตา

      เค้กทั้งหมดเกิดจากการกลั่่นกรองประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 4 ปี ของพวกเราเชฟรุ่น CL#24 ตลอดระยะเวลาการเป็นนิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มศว เพื่อค้นหาสูตรที่พวกเราคิดว่าจะทำให้เค้กของเชฟแต่ละคนลงตัวที่สุด กว่าจะมาเปิดร้านวันนี้ พวกเราได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานมากมายนับไม่ถ้วน ที่เสมือนการทดลองทำขนมหลายแบบ ทุกช่วงเวลาแห่งการทดลองสูตรขนมอย่างผิด ๆ ถูก ๆ ตลอด 4 ปี เป็นประสบการณ์ให้พวกเราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อ่อนโยน และมุ่งมั่น จนวันนี้เชฟแต่ละคนก็ได้สร้างสรรค์สารนิพนธ์เดี่ยวคนละชิ้น รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและแนวคิดของพวกเราผ่านเค้กรสชาติพิเศษ  แม้ว่าการสร้างสรรค์เค้กแต่ละชิ้นมีอุปสรรคมากมายกว่าจะสำเร็จ แต่สุดท้ายแล้วพวกเราทุกคนก็สามารถโชว์เค้กในร้านคุณโม่ได้อย่างภาคภูมิใจ 

     พวกเราเหล่าเชฟขอขอบคุณคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษทุกท่าน แห่งสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มศว ผู้เปรียบเสมือนหัวหน้าเชฟที่ช่วยแนะนำสูตรขนม วิธีการอบเค้ก คอยแนะนำติชมตั้งแต่เค้กชิ้นแรก ๆ ให้พวกเราปรับปรุงฝีมือ และร่วมฟันฝ่าอุปสรรคมาพร้อมกับพวกเราทั้ง 30 คน  

     ที่สำคัญเรากราบขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้เป็นสปอนเซอร์และกำลังใจคนสำคัญของเรา ขอบคุณเชฟยอดฝีมือจากทุกมุมโลกผู้สร้างพลังและแรงบันดาลใจให้เราอยากสร้างงานดี ๆ  

     ขอบคุณเพื่อนเชฟ CL#24 ทุกคนที่ช่วยกันสำรวจหาที่ตั้งร้าน ออกแบบ ตกแต่ง จัดร้าน และโฆษณาร้าน วันละมากกว่า 26 ชั่วโมง จนเปิดร้านคุณโม่ ณ เขาโมโกจู ตลอดเวลาที่จัดนิทรรศการ ให้เราแบ่งปันเมนูเค้กที่ภูมิใจสู่ทุกคนได้อย่างราบรื่น รวมถึงคอยให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือกัน แบ่งปันสูตรลับอย่างไม่หวงวิชา ตลอดระยะเวลาฝึกฝนการเป็นเชฟ นับเป็นช่วงเวลาแสนพิเศษที่เชฟคนหนึ่งไม่อาจหาได้จากที่ไหนอีก

ด้วยความรัก ความปรารถนาดี 

จากเชฟร้านคุณโม่ ณ เขาโมโกจู

เค้กทุกชิ้นในร้านแห่งนี้มีมากกว่าความอร่อย

4

     วรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์รายบุคคลชิ้นสำคัญ ที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนในหลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก ต้องประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาตลอดหลักสูตร สร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและความสนใจของตัวเอง 1 ชิ้น เป็นผลงานต้นแบบ (original work) ในรายวิชา CL451 วรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ (Term Project in Children’s Literature) ซึ่งเป็นวิชาบังคับ เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา วิชานี้เทียบเท่ากับ Exit Exam ของหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องส่งผลงานและได้คะแนนในเกณฑ์ผ่านจึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา

     ผลงานที่นิสิตสร้างสรรค์ในรายวิชา CL451 สามารถเป็นวรรณกรรมรูปแบบใดก็ได้ ที่ออกแบบสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นตอนปลาย เช่น ผลงานสำหรับเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษา อาจเป็นเพลงสำหรับเด็ก หนังสือภาพสำหรับเด็ก การ์ตูน สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก ผลงานสำหรับเยาวชน-วัยรุ่นตอนปลาย อาจเป็นวรรณกรรมเยาวชน กราฟิกโนเวล บอร์ดเกม แอนิเมชัน รายการ Podcast เป็นต้น ดังนั้นผลงานวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แต่ละปีการศึกษา จึงมีรูปแบบ เนื้อหาหลากหลาย และมีวิธีการนำเสนอทั้งแบบง่ายไปจนถึงซับซ้อนได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่สื่อผ้า โรงละครหุ่น หรือหนังสือภาพน่ารักสำหรับเด็กเล็ก (3-6 ปี) ไปจนถึงวรรณกรรมเยาวชนแนวสมจริงที่มีเนื้อหาหนัก หรือเรื่องเชิงปรัชญาสำหรับวัยรุ่นตอนปลาย-วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (14 ปีขึ้นไป) ทักษะและเทคนิคที่นิสิตใช้ในการสร้างงาน มีตั้งแต่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการวางแผน ทักษะศิลปะ ทักษะการทำงานฝีมือ ทักษะการเขียน การออกแบบกิจกรรม การเล่านิทาน การสร้างงานกราฟิก การตัดต่อภาพยนตร์ ดังที่สะท้อนในผลงานเดี่ยวของนิสิตแต่ละคน 

     แต่ละปีการศึกษา นิสิตใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานเดี่ยวประมาณ 4 เดือน โดยต้องนำเสนอแนวคิดผลงาน ลงมือสร้างงานด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการทำงานกับคณาจารย์เป็นระยะ เมื่อสร้างงานแล้วนิสิตต้องนำผลงานไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ขึ้น

      นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ คืองานนิทรรศการที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้งรุ่น ร่วมกันจัดหลังจากที่สร้างผลงานเดี่ยวของแต่ละคนแล้วเสร็จ เพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตปี 4 ทั้งชั้นปีเผยแพร่แก่สาธารณะ ที่เรียกว่า “นิทรรศการต้นฉบับ” เพราะผลงานที่จัดแสดงเป็นงานต้นฉบับที่อาจนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อนำเสนอเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต  นิสิตทั้งรุ่น จะร่วมกันออกแบบแนวคิดการจัดงาน ออกแบบเนื้อหานิทรรศการและรูปแบบการนำเสนอ ออกแบบกิจกรรมเสริม รวมถึงประชาสัมพันธ์งานและประเมินผลการจัดงาน โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ คอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ จุดประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อสร้าง Team Spirit และพัฒนา Soft Skills และทักษะสังคมแก่นิสิต พร้อมกันกับการประชาสัมพันธ์งานของหลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก

      ในอดีตเป็นการจัดนิทรรศการแบบกายภาพ ณ แหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ทว่านับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา หลักสูตรฯ ได้เปลี่ยนการจัดงานเป็นนิทรรศการแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

ผู้ชมผลงานของนิสิตในนิทรรศการ สามารถติชมให้คำแนะนำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตและหลักสูตรฯ ได้ตามช่องทางการติดต่อในเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ www.childrenlitswu.com 

6
เหล่าเชฟร้านคุณโม่
ฝ่ายข้อมูล

นางสาวกัญญาภัค งามประเสริฐ (เอิงเอิง) นางสาวนิภาภัทร นิติตระการไชย (แนน) นางสาวชญานี ชัยรักวงศ์ (แตง) นางสาวกฤติยา วิวัฒน์ไมตรี (แนน) นางสาวธนพร ปัทมาคม (แตน) นางสาวณัชชา ศรีแก้ว (มุกใส) นางสาววันวิสาข์ ใจตุ้ย (นุ่น)

ฝ่ายกราฟิกเว็บ

นางสาวมธุริน บุญอ่ำ (น่้ำหวาน) นางสาวธัญดา โอวาทศิริวงศ์ (เบล) นางสาวภัณฑิรา ขอยาดกลาง (นะโม) นางสาววรรณวิสา ก่องนอก (ปุ๊กกี้) นางสาวบุณยวีร์ เซ่งไพเราะห์ (อิ่ม) นางสาวธีรัญญา เกษร (ผักบุ้ง) นางสารอรจิรา มกรพันธุ์ (เกรซ)

กราฟิกประชา

นางสาวชุติกานต์ เลิศประพฤติ (วา) นางสาวปาริยชา ทรงสาสน์ (แอล) นางสาวเปรมวิภา วาทะวุฒิ (ปิงปิง) นางสาวจิตตามาส โตสกุณี (มุ)

โปรดั่กใหม่

  นายณัฐพล ธาราพงศ์สวัสดิ์ (ไอซ์) นางสาวภัทรวริน ธารินเจริญ (พั้น) นางสาวณัชชา ลิ่วโหว (พั้นช์) นางสาวกุลสินี สวัสดี (มุก) นางสาวอนุธิดา จตุเทน (หญิง) นางสาวจิรติกานต์ รัตโนทัย (กานต์) นายกิต์ติภูมิ ยุระศรี (ภูมิ) 

ฝ่ายประชา

นายวัชรินทร์ ณ ราช (กัสเบล) นางสาวบุณยวีร์ เลียงมงคลการ (แตงโม) นางสาวปนัดดา จอกแก้ว (ครีม)

เห

นางสาวอริยาภรณ์ แสนสา (อุ่นใจ)

กราบขอบคุณ

 

  • คุณลุงหมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ใจดีมอบ ‘รางวัลวินนี่เดอะปุ๊’ ให้ผลงานสารนิพนธ์ดีเด่นและสารนิพนธ์ยอดนิยมประจำปี พวกเราแสนภูมิใจแทนเพื่อนเชฟผู้ได้รางวัล
  • ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ ครูชีวัน วิสาสะ ผู้มอบประสบการณ์ของมืออาชีพด้านหนังสือเด็กแก่พวกเรา ทำให้เราพยายามพัฒนาฝีมือ 
  • อาจารย์หมอ (เรือโทหญิง แพทย์หญิง เปรมวดี  เด่นศิริอักษร) และคณาจารย์พิเศษทุกท่านที่ช่วยให้เรามั่นใจในการทำงานสำหรับเด็กมากขึ้น
  • ครูหญิง ครูเอื้อง ครูกิ๊บ ครูนุช ครูแจ๊พ ผู้ให้กำลังใจ ให้ความรัก และให้ความช่วยเหลือแก่พวกเราเหล่าเชฟทั้ง 30 คน จนมีแรงใจสร้างสรรค์เค้กชิ้นพิเศษให้ผู้คนได้ลิ้มลอง และเปิดร้านเค้กได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจ
  • ครอบครัวที่น่ารักผู้คอยอยู่เคียงข้างเหล่าเชฟจนกระทั่งในวันนี้ที่พวกเราปีนขึ้นมาบนเขาโมโกจูได้แล้ว
  • พี่กิ่งไผ่ (CL#2) พี่บิ๋ม อาจารีย์ (CL#8) ผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม และการจัดงานนิทรรศการแก่สาขาวิชาของเรามาตลอด 
  • พี่ ๆ น้อง ๆ ชาววรรณกรรมสำหรับเด็กทุกคนผู้คอยให้ความช่วยเหลือทุกเรื่องทุกอย่างทั้งที่ร้องขอและไม่ได้ร้องขอ
  • สุดท้ายคือขอบคุณเพื่อนเชฟทั้ง 30 ที่อดทนฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันมา เราอาจจะเดินผิด เหยียบเท้ากันบ้าง ข้อศอกกระแทกกันบ้าง ระหว่างปรุงเค้กและจัดร้าน แต่พวกเราเหล่าเชฟก็ทำเค้กของตนอย่างที่หวังได้ในที่สุด ดีใจด้วยนะ

หากไม่มีทุกท่านทุกคน เราคงเปิดร้านคุณโม่ ณ เขาโมโกจู ไม่สำเร็จได้เช่นนี้ พวกเราเหล่าเชฟและคุณโม่ขอขอบพระคุณค่ะ/ครับ