เกี่ยวกับสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ABOUT US

ประวัติสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

HISTORY

ประวัติความเป็นมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กในระดับอุดมศึกษา เริ่มเปิดรับนิสิตครั้งแรกใน พ.ศ. 2537 เป็นสาขาวิชาเอก สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปรัชญาเมื่อแรกก่อตั้งว่า

“การพัฒนาเด็กด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
เป็นพื้นฐานการพัฒนาสังคม”

           หลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์สูงมากเพราะในระดับประเทศไทย เป็นเวลากว่า 26 ปีแล้ว ที่หลักสูตรฯ นี้เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญด้านการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งการเขียน การวาด การร้อง เล่น เล่านิทาน การแปล การออกแบบสื่อสำหรับเด็ก และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ทำให้บัณฑิตมีคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นันทนาการ ศิลปะศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงใกล้เคียงกัน

          ในระดับนานาชาติ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น มีการ เรียนการสอนด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แต่ในระดับอาเซียน (ASEAN) ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปิดสอนด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กในระดับปริญญาตรี (Undergraduate Degree) เช่นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           ในยุคแรกก่อตั้งหลักสูตรฯ อัตราการเกิดของประชากรเด็กในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 9 แสน ถึงหนึ่งล้านคน ตลาดหนังสือสำหรับเด็กในเมืองไทยกำลังเพิ่งเริ่มพัฒนา มีสำนักพิมพ์สำหรับเด็กเปิดใหม่มากมาย ตลาดแรงงานของประเทศกำลังขาดแคลนบุคลากรด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์สำหรับเด็ก พ่อแม่ผู้ต้องการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพพากันทุ่มเททุนทรัพย์เพื่อพัฒนาลูกหลานของตน หลักสูตรฯ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญในการทำงานแวดวงหนังสือสำหรับเด็กโดยเฉพาะ         

             ดังปรากฏจากอาชีพของบัณฑิตในรุ่นแรก ๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นงานด้านหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ในหลายมิติ เช่น บรรณาธิการหนังสือ เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร นักเขียนหนังสือและตำรา นักวาดภาพประกอบ นักแปล นักจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้ประกอบการร้านหนังสือ โดยมีบัณฑิตบางส่วนทำงานในแวดวงการศึกษา เช่น เป็นครูผู้สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน ในโรงเรียนนานาชาติ หรือมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งบัณฑิตรุ่นแรก ๆ หลายคน เติบโตอยู่ในแวดวงหนังสือและสิ่งพิมพ์ เป็นบรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก นักแปล นักแต่งเรื่องสำหรับเด็ก มานานกว่า 10 ปี เมื่อบัณฑิตมีครอบครัวและมีบุตรหลานของตัวเอง ก็ได้ประโยชน์จากการใช้องค์ความรู้ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กพัฒนาเด็กในการเลี้ยงดูลูกหลาน

ผู้ก่อตั้งหลักสูตร

PROGRAM'S FOUNDER

อาจารย์สมบูรณ์ สิงฆมานันท์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

 

อาจารย์นงนวล พงษ์ไพบูลย์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ผศ.บุญศรี ไพรัตน์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ผศ.จินดา จำเริญ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ผศ.เฉลียว พันธุ์ศรีดา

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

 

ผศ.เกษร เจริญรักษ์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

 

 

ผศ.เกริก ยุ้นพันธ์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

PROGRAM COMMITTEE

อ. ดร. ธันยา พิทธยาพิทักษ์
Tanya Pittayapitak

ประธานหลักสูตร
Head of Committee

อ. อนุสรา ดีไหว้
Anusara Deewai

เลขานุการหลักสูตร
Committee’s Secretary

อ. อัจฉรา ประดิษฐ์
Atchara Pradit

คณะกรรมการหลักสูตร
Program Committee

ผศ. รพินทร (ณ ถลาง) คงสมบูรณ์
Rapindhorn (Na Thalang) Kongsomboon

คณะกรรมการหลักสูตร
Program Committee

อ. พิชญา นิลรุ่งรัตนา
Pitchaya Nilrungratana

คณะกรรมการหลักสูตร
Program Committee

อาจารย์พิเศษ

GUESTS LECTURER

อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์
Mr.Preeda Punyachand

 • ศศ.บ. (ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาล
 • ความเชี่ยวชาญ: นักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก ได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย

อาจารย์ชีวัน วิสาสะ
Mr.Cheewan Wisasa

 • กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • เจ้าของสำนักพิมพ์ครูชีวัน และสำนักพิมพ์วาดดาว
 • ความเชี่ยวชาญ: นักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก ได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย

เรือโทหญิง แพทย์หญิงเปรมวดี  เด่นศิริอักษร
Mrs.Premvadee Densiriaksorn

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทย์สภา
 • ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

ดร. นฤมล เนียมหอม
 Nareumon Neamhom, Ph.D

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ความเชี่ยวชาญ: การศึกษาปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัควิทย์  เรืองรอง 
Asst. Prof. Akhawit Ruengrong

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)   สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ความเชี่ยวชาญ: ภาษาและวรรณคดีไทย,  วรรณกรรมไทย  และคติชนวิทยา

อาจารย์นันทวัน วาตะ 
Miss Nuntawan Wata

 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท สาขาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ความเชี่ยวชาญ: วาดภาพด้วยดินสอ สีหมึก สีไม้ สีน้ำ, การถ่ายภาพ, Indesign , Illustrator และ Photoshop

คุณปารัณ  เจียมจิตต์ตรง 
Mr. Paran Chiamchittrong

 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย วิชาโททัศนศิลป์
 • ความเชี่ยวชาญ: งานบรรณาธิการ,  งานเขียน,  การสร้างสรรค์ Content Online  และงานสื่อสารองค์กร

คุณพิชชากร  วรสิทธิกร
Mr. Pichakorn Vorasithikorn

 • ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภาควิชาออกแบบเรขศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ความเชี่ยวชาญ: งานสร้างสรรค์และออกแบบศิลปกรรม

คุณอัษฎาวุธ สวัสดิบุตร
Mr. Atsadawut Sawasdibood

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ปริญญาโท การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความเชี่ยวชาญ: ทักษะการสื่อสาร  การพัฒนาบุคลิกภาพ  และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คุณชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์ (พี่มู)
Mr. Chairit Srirojrit

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รุ่นที่ 1)
 • ความเชี่ยวชาญ: การเล่านิทาน,  การเขียนและการบรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก,  การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก 

คุณชัชนันท์  ประสพวงศ์  (พี่ข้าวตู)
Miss Chatchanun  Prasopwong

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ความเชี่ยวชาญ: การเขียนและการวาดภาพประกอบ  การบรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก  และการเล่านิทาน

คุณเพลิกา  โลหารชุน  (พี่เพิ้งกี้) 
Miss Paylika Loharnchoon

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ความเชี่ยวชาญ: การออกแบบกิจกรรมสำหรับเด็ก การเล่านิทาน  การเขียนบทละครสำหรับเด็ก

คุณภรณี  แทนสวัสดิ์  (พี่ปุยนุ่น)
Miss Bhoranee Tanswat

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ความเชี่ยวชาญ: การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การเล่านิทาน  การกำกับและฝึกสอนการแสดง

คุณกิตติ อุ่นทรัพย์ 
Mr. Kitti Oonsab

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ความเชี่ยวชาญ: การเล่านิทาน  การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก  การเขียนบทละครสำหรับเด็ก  รวมถึงการเขียนและการวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก

ดร. มนต์ ขอเจริญ
Dr. Mon  Korcharoen

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • ปริญญาโท Master of Management Studies (Management Communication), The University of Waikato, New Zealand
 • ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ความเชี่ยวชาญ: การตลาด  การสื่อสารแบรนด์  และกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัล

คุณปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์
Miss Patamaporn Virojphan

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ความเชี่ยวชาญ: สร้างสรรค์งานเนื้อหาและประสานงานการผลิต สำหรับงานสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอสาระความรู้ ทั้งในรูปงานเขียน สื่อโทรทัศน์ สื่อ
  โฆษณาประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ

คุณณัฏฐิณีย์ แสงงาม
Miss Nattinee Sangngam

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ความเชี่ยวชาญ: การออกแบบเรขนศิลป์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบสื่อดิจิทัล สื่อสมัยใหม่

อาจารย์ในความผูกพัน

STAFFS IN THE PAST

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์
 • รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
 • รองศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ (อาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ.2536-สิงหาคม 2561)
 • อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร (อาจารย์พิเศษ พ.ศ.2546-2552)
 • พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
 • อาจารย์ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว
 • อาจารย์ยศยา อัยศิริ (อาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ.2553-กรกฎาคม 2561)

Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 2)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก ปี พ.ศ. 2560 สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปอ่านศึกษาข้อมูลได้ ตามปุ่มด้านล่างนี้

การตรวจประกันคุณภาพ

AUNQA

หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหลักสูตรที่ได้ผ่านการตรวจประกันคุณภาพ AUNQA

รูปถ่ายกับกรรมการตรวจ AUN-QA หลักสูตร ศศ.บ.วด. ประจำปีการศึกษา 2561


ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562