ผลงานของนิสิตปัจจุบัน

STUDENTS SHOWCASE

CL 121

Basic Drawing and Design

CL 233

Writing Verses for Children

CL 234

Computer For Children's Media Production

CL 312

Educational Materials for Children

CL 434

Activities for Reading Promotion
สื่อ VDO และ PODCAST ในวิชากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ติดตามชีวิตฝึกงานของนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก ปี 3

หลักสูตรสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มีการส่งนิสิตปี 3 ไปฝึกงานที่สถานประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์ในการทำงาน โดยสามารถติดตามเรื่องราวของนิสิตชั้นปีที่ 3 ในแต่ละรุ่นที่กำลังฝึกงานได้ที่นี่

STUDENT'S THINK TANK

รวมบทความที่น่าสนใจจากวิชาสัมมนาวรรณกรรมสำหรับเด็ก วด 341

CL 431

Editorial Works and Publishing Business