CL232 Children's Non-Fiction

ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบ ประโยชน์และคุณค่าของสารคดีสำหรับเด็ก
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์สารคดีสำหรับเด็ก