ALUMNI

กลุ่มรวมศิษย์เก่าสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่สนใจฝากข่าวประชาสัมพันธ์ หางาน หาคนทำงาน หรือต้องการข้อมูลจากศิษย์เก่าผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้

แนะนำศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าทุกท่านสามารถส่งข้อมูลมาเพื่อรวบรวมในฐานข้อมูลศิษย์เก่าได้ที่ ALUMNI NETWORK

นาย ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1

 • นักจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก

กิ่งไผ่ เอกคณาปราชญ์ (กิ่ง)

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2

 • ผู้เชี่ยวชาญ บรรณาธิการ และนักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก ผู้จัดการแผนกวรรณกรรมสำหรับเด็ก ประภาคารเอ็ดดูเคชั่นในเครือ บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

กลุ่มเยาวชนแต้มฝัน


ศิษย์เก่ารุ่นที่3 และ 9

.. วิริยา คล่องใจ(หยก)

.. เพลิกา โลหารชุน(เพิ้ง) 

.. ภรณี แทนสวัสดิ์(นุ่น) 

.. ดารา  มาศปกรณ์(บี)

เกวลิน ชุ่มช่างทอง


ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7

 • บรรณาธิการสำนักพิมพ์เพอลังอิ 
 • นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก 

กิตติยา ลี้ครองสกุล(ปุ๊ก)


ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9

 • นักเขียนและนักวาดประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก  
 • นิทานชุด hight Q be smart เรื่อง งานแรกของนกน้อยกุ๊กกรู 
 • ได้รับคัดสรรเป็นหนึ่งในหนังสิอดีสำหรับเด็กอายุ3-5 ปี  ในโครงการหนังสือเล่มแรก bookstart ในปี 2558 เรื่อง รองเท้าของมะลิ

ณัฐรดา กิตติคุณเดชา(โบ)


ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17

 • นักเขียนและนักวาดประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก  
 • บรรณาธิการนิตยสารสำหรับเด็ก หอมมีมา(Homm meemaa) และต้นฝัน(Tonfun)
 • นักเล่านิทานและทำกิจกรรมสำหรับเด็ก

คุณชัชนันท์ ประสพวงศ์ (Miss Chatchanun Prasopwong) พี่ข้าวตู

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 

ประวัติการทำงานและเกียรติประวัติ

 • ปัจจุบันบรรณาธิการสำนักพิมพ์ กลุ่มหนังสือเด็กและเยาวชน Amarin Kids ในเครือ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • นักเขียน นักวาดและนักออกแบบภาพประกอบ

ความเชี่ยวชาญ

          –  การเขียนและการวาดภาพประกอบ  การบรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก  และการเล่านิทาน

นายกิตติ อุ่นทรัพย์ (Mr. Kitti Oonsab)

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่  9

ประวัติการทำงานและเกียรติประวัติ

 • ปัจจุบันนักเล่านิทาน นักจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก  นักเขียนบทละครสำหรับเด็ก  นักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กอิสระ  และคุณพ่อเต็มเวลา
 • อดีตสมาชิก “กลุ่มนิทานแต้มฝัน”

ความเชี่ยวชาญ

 •  การเล่านิทาน  การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก  การเขียนบทละครสำหรับเด็ก  รวมถึงการเขียนและการวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก

คุณอัษฎาวุธ สวัสดิบุตร (Mr. Atsadawut Sawasdibood)

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ปริญญาโท: การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ตำแหน่งปัจจุบัน : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้นหนึ่ง (first class) การบินไทย
 • อาจารย์สอนความปลอดภัยการบิน ที่การบินไทย (safety and emergency instructor )
 • อาจารย์สอนการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่การบินไทย (Interpersonal skill development)
 • อาจารย์พิเศษสอน วิชา aviation safety and security ที่คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.กรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ

 •  ทักษะการสื่อสาร  การพัฒนาบุคลิกภาพ  และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ