กิจกรรมวรรณฯเด็ก

ACTIVITIES

โครงการเปิดโลกภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กสู่สากล ครั้งที่ 2

14 มีนาคม 2567 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์
ได้จัดโครงการเปิดโลกภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กสู่สากล ครั้งที่ 2 : กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพินทร คงสมบูรณ์ ประธานโครงการฯ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร อาจารย์บุญญา ศรีสมาน ผู้มีความรู้ความสามารถมาบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับชุมชน :
เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ให้แก่นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ออกมาเป็นการสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ เช่น สารคดี นิทาน หรือสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมสัมมนาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

Seminar in Children's Literature

สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กได้จัดกิจกรรม สัมมนาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ออนไลน์ ในรายวิชา วด341 สัมมนาวรรณกรรมสำหรับเด็ก โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 เป็นผู้จัดกิจกรรม งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 8 และ 9 พฤษภมคม 2564 ที่ผ่านมา โดยตามปกติแล้วจะต้องทำการจัดโครงการที่มหาวิยาลัย แต่เรื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น Live Stream ผ่านแฟนเพจ Children’s Literature SWU ปรากฏว่าเป็นผลดีที่ทำให้มีผู้เข้าร่วมรับชมรวม 2 วันมากกว่า 600 ท่าน และร่วมแสดงความคิดเห็นแบบ Real-Time ในขณะนิสิตกำลังสัมมนาทำให้เกิดการพูดคุยต่อยอดในหลายประเด็นอย่างสนุกสนาน สามารถชมวีดีโอบันทึกภาพทั้งสองวันได้ที่ https://www.facebook.com/Childrens-Literature-SWU-328612281136648

โครงการบูรณาการภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก

The Integration of Thai wisdom to create Children’s Literature

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ได้จัดโครงการบูรณาการภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก ขึ้น ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพินทร คงสมบูรณ์ เป็นประธานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมและศิลปะอันดีงามของไทย สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้เข้ากับความรู้ในรายวิชาได้อย่างเหมาะสม โดยได้เชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล มาบรรยายหัวข้อเรื่อง “ศาลายาโอสถ : เรื่องยาและตำราแพทย์ในแวดวงศาลายา ชุมชน : ผู้คนกับพื้นที่สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต” มาให้ความรู้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
 

On 20 – 21 April 2021, Bachelor of Arts Program in Children’s Literature has organized an online project “The Integration of Thai wisdom to create Children’s Literature” chaired by Assistant Professor Rapindhorn Kongsomboon. The project aimed to bring students’ awareness of the value of Thai culture and art, and to inspire students in using moral, ethics and becoming good citizenship. We were honoured by Assistant Professor Dr.Aphilak Kasampolkoon to give a special lecture for our students.

โครงการเปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็ก

Children’s Literature Open World

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ได้จัดโครงการบูรณาการเปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็ก นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เดินทางไปทัศนศึกษาที่หออัครศิลปิน
“Children’s literature Open World” project from Bachelor of Arts Program in Children’s Literature in which we took our students to the galleries.