CL233 Writing Verses for Children

ศึกษาความหมาย รูปแบบของบทกวีสำหรับเด็ก วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่า ฝึกปฏิบัติ
การเขียนบทกวีสำหรับเด็กและการนำไปประยุกต์ใช้

เพลงสำหรับเด็ก

โคลงสี่สุภาพ

แด่วิชากวี