รับสมัครคัดเลือกนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

 

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS 4 Direct Admission โดยผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่่า 2.75

โดยผู้สนใจรับการสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติข้างต้นโดยทำการสมัครยื่นคะแนนผ่านระบบ “สมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในเว็บไซต์ https://admission.swu.ac.th/admissions2/ เพื่อผ่านระบบตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกรายชื่อเพื่อส่งเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์

โดยหากคุณสมบัติผ่านแล้ว ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการ สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป (ทั้งนี้ ผู้เข้าสัมภาษณ์สามารถเข้าห้องเพื่อเตรียมตัวได้ตั้งแต่ 07:30 น.) รายละเอียดดังนี้

  • ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ 30 นาทีขึ้นไป
  • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • นักเรียนสามารถเรียมไฟล์ข้อมูล สไลด์ รูปถ่ายผลงาน ฯลฯ ที่แสดงความถนัดด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ต้องการนำเสนอประกอบการสัมภาษณ์ได้
  • Link Zoom ที่ใช้สัมภาษณ์ Meeting ID : 817 524 3389  Passcode : 676342
*หมายเหตุ Link Zoom นี้ สงวนให้เฉพาะผู้สมัครที่ทางมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้แก่ทางสาขาวิชาเท่านั้น ผู้ไม่มีรายชื่อไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว
 
รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม น้อง ๆ สามารถศึกษาได้จากประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้าที่ 18
 

หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่ออาจารย์อนุสรา ดีไหว้ (เลขานุการหลักสูตร) ได้ในเวลาราชการ
โทร 086-571-2799
อีเมล anusarade@g.swu.ac.th

ขอให้น้อง ๆ โชคดีมีชัยและได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัววรรณกรรมสำหรับเด็ก พี่ ๆ และอาจารย์ทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะ