วิชา ZHM17 Creating Story for Children's Complacencies (เรื่องเล่าเอาใจเด็ก)

สำหรับผู้ที่ลงสมัครเรียนวิชา ZHM17 Creating Story for Children’s Complacencies (เรื่องเล่าเอาใจเด็ก) ของสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก สามารถเข้าร่วม Class เรียนได้ที่ลิงก์ Google Classroom ที่แนบไว้ด้านล่าง

https://classroom.google.com/c/NTM3Nzc2MTkyMjg3?cjc=bgovd6g

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิต มศว ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี ZHM17 เท่านั้น