วรรณกรรมสำหรับเด็กผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA

AUNQA-KruJap
AUNQA

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑฺิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ตามที่หลักสูตร ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประเวศ วะสี และท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ให้เกียรติมอบใบรับรอง

โดยในครั้งนี้ประกอบด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งหมด 5 หลักสูตรด้วยกันได้แก่
 
ครั้งที่ 243 AUN-QA Program Asessment จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
 
ครั้งที่ 262 AUN-QA Program Asessment จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
 
โดยพิธีการมอบใบรับรองจาก AUN-QA จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
 
ทางหลักสูตรต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ อาจารย์พิเศษ ผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ร่วมกันทำให้หลักสูตรของเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาตินี้
 
ขอขอบคุณภาพจากเพจ PRSWU