คาถาวิเศษของแม่หมี

เรื่องและภาพ: ยลรวี สอนเสถียร

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

029

ประวัติผู้แต่ง

ยลรวี สอนเสถียร 

 ชื่อเล่นชื่อ เมย์ เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2535 

จบชั้ยมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ. 2558