ตุ๊กตาไม้ของคุณยาย

เรื่องและภาพ: นันทการต์ พัวทวีพงศ์

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แด่…  ความทรงจำ ความฝัน
และความสัมพันธ์มากมายบนโลกนี้

 

ประวัติผู้แต่ง

นันทกานต์ พัวทวีพงศ์ 

ชื่อเล่นชื่อ จูน เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2540

จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจรวยพรวิทยา

จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ.2562