ถ้ำพุงช้างมหัศจรรย์

ชื่อเจ้าของผลงาน: พิมพ์ลภัส นัสบุสย์

ประเภทผลงาน: สื่อผ้าส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 4-6 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451  ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อผ้าชุดนี้ตัดเย็บจากผ้าหลากหลายชนิด ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่จริง “ถ้ำพุช้าง” จังหวัดพังงา 

ประวัติผู้แต่ง

พิมพ์ลภัส นัสบุสย์

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“นอกจากเด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแล้ว ครอบครัวก็อาจใช้เป็นสื่อพาเด็กไปท่องเที่ยวสถานที่จริงที่น่าสนใจในประเทศไทย”