ปันรัก(ลัก)ให้น้อง

เรื่อง: พัณณิตา ทั้งธรณินทร์

ประเภทผลงาน: วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451  ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลายครั้งที่คนเราตัดสินคนอื่นจากภาพลักษณ์ภายนอก
เพราะเป็นสิ่งแรกที่มองเห็นเพียงแค่มองผ่านตา
ก็ตีความและคาดเดาไปต่าง ๆ นานา ว่าคนผู้นั้นเป็นอย่างไร

ทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่เห็นอาจเป็นเพียงด้านหนึ่งของเขาเท่านั้น
บางครั้งสิ่งที่เรามองเห็นอาจไม่เป็นแบบนั้นเสมอไป

ประวัติผู้แต่ง

พัณณิตา ทั้งธรณินทร์ (เก้น)

เกิดวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2539

โทรศัพท์: 085-9466415

E-mail: phannita_23107@hotmail.com

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประสาทวุฒิ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชนูปภัมถ์

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ