พี่จ๋า หนูขอเล่นด้วย

เรื่องและภาพ: ณัฐวรา รัตนภูมิ

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"นิทานภาพสำหรับเด็กที่แต่งด้วยกลอนสี่สอนเรื่องการแบ่งปัน
ใช้ภาพประกอบด้วยกลวิธีการตัดแปะภาพ"

ประวัติผู้แต่ง

ณัฐวรา รัตนภูมิ 

ชื่อเล่นชื่อ ไวน์ เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ 2536

จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2558