รักเหมือนกันนะ

เรื่องและภาพ: ศศวรรณ กลีบบรรจง

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรามีกันสองพี่น้อง ไม่ว่าจะไปไหน จะทำอะไร น้องก็ทำตามเสมอ

แรก ๆ ก็สนุกดี แต่ตอนนี้ฉันชักเริ่มไม่สนุกเสียแล้วสิ…

รักเหมือนกันนะ