ร่าง

เรื่องและภาพ: ฉัตรมงคล สะวานนท์

ประเภทผลงาน: สารคดี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7 วัน

7 ชีวิต

ของคนธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม

Previous slide
Next slide

ตัวอย่างรูปภาพภายในเล่ม

Previous slide
Next slide