ลูกกระต่ายไปเดินเล่น

ชื่อเจ้าของผลงาน: อรรถวิมล ฉินกระจ่างเนตร์

ประเภทผลงาน: นิทานภาพสำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติผู้แต่ง

อรรถวิมล ฉินกระจ่างเนตร์

จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2558