วันทำงานของขนุน

เรื่องและภาพ: กชกร นารี

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็ก 3-6 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สวัสดีครับ ผมชื่อขนุน และนี่คือวันทำงานของผมครับ

ประวัติผู้แต่ง

กชกร นารี

ชื่อเล่นชื่อ เบนซ์ เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536

จบชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเมืองสุรินทร์

จบชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธร

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ.2558