วัยรุ่นกำเริบ

เรื่อง: ขวัญมนัส ฉายอรุณ

ประเภทผลงาน: วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

" ฉันเขียนเรื่องราวเหล่านี้ด้วยหัวใจของวัยรุ่น "

" และแน่นอนว่าอาการวัยรุ่นกำเริบของฉันก็ยังไม่หายขาดเช่นกัน "