สังข์ทอง

เจ้าของผลงาน: ภิชา ใบโพธิ์

ประเภทผลงาน: สื่อผ้าสามมิติสำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ