หนังสือภาพชุดผลไม้น่ารัก

เรื่องและภาพ: ภวคดี ยืนตระกูล

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451  ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลกันนะ

เอ้า หนึ่ง สอง สาม สี่ นับดูดีดีมีผลไม้กี่ผล?

ผลไม้ชนิดนี้สีอะไรกันนะ

สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว ผลไม้รสเปรี้ยวสีเหลืองใช่ไหมนะ?

รูปทรงแบบนี้เรียกว่าอะไรนะ

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม รูปทรงมนมน ผลไม้อะไรเอ่ย?

นับเลขพาเพลิน

สีสันชวนสนุก

รูปร่างหรรษา

ประวัติผู้แต่ง

ภควดี ยืนตระกูล

ชื่อเล่นชื่อ บิว เกิดวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔0

จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ