เด็กหญิง ดวงดาว และความฝัน

เรื่องและภาพ: พิฌา อยู่ดี

ประเภทของผลงาน: วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 12 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไม่มีฝันใดไร้ค่า ดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะฝัน


อย่ากลัวที่จะล้ม และอย่ากลัวที่จะลุก


เพราะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือจิตใจที่ยอมแพ้

แด่ผู้ที่ยังไม่ละทิ้งความฝันของตนเอง

ตัวอย่างบทนำจากวรรณกรรมเรื่อง เด็กหญิง ดวงดาว และความฝัน

Previous slide
Next slide