girl

เตรียมตัวไปเรียนกันนะ

เจ้าของผลงาน: ชนนิกานต์ อุ่นอบ

ประเภทผลงาน: สื่อหนังสือผ้าเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อผ้าสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ช่วยฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก สร้างความเพลิดเพลินและให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อเด็ก ๆ เปิดสื่อผ้าแต่ละหน้า จะเห็นฉากและสิ่งของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว และออกจากบ้านไปโรงเรียน เด็ก ๆ สามารถเลือกเสื้อผ้า แต่งตัวให้ตุ๊กตาและเล่นกับสิ่งของน่ารักหลากหลายชิ้นภายในแต่ละส่วนของบ้านเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเตรียมตัวไปโรงเรียนที่ดี

ประวัติผู้แต่ง

ชนนิกานต์ อุ่นอบ (จัง)

เกิดวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2537

จบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในปี พ.ศ. 2559