เมล็ดแห่งความสุข

เรื่องและภาพ: ณัฐชนา พจนา

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็ก 3-6 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อยากรู้ไหม… นี่ต้นอะไรนะ

ประวัติผู้แต่ง

ณัฐชนา พจนา

ชื่อเล่นชื่อ นาว เกิดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2535

จบชั้นประถมจากโรงเรียนดรุโณทยาน

จบชั้นมัธยมจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ.2558