ชื่อเรื่อง เอลพิส

เรื่องและภาพ: เพชรเมษา นกเล็ก

ประเภทผลงาน: กราฟิกโนเวล สำหรับเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous slide
Next slide