แมวสีฟ้าตัวใหญ่กว่าใคร

เจ้าของผลงาน: นูรีน ศรสวรรค์

ประเภทผลงาน: สื่อผ้าส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451  ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากการจัดทำผลงาน “สื่อผ้าสำหรับเล่านิทาน” ทำให้ผู้จัดได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งการเย็บผ้า การปักผ้า ซึ่งผู้จัดทำไม่เคยนำมาเป็นสื่อผ้ามาก่อน และเมื่อนำมาทำแล้วทำให้ได้ทราบว่า การทำสื่อผ้าสำหรับเด็กกับการเย็บหรือปักผ้าแบบปกตินั้นต่างกันมาก ๆ 

กรรมวิธีที่กว่าจะกลั่นกรองออกไปนั้นต้องใช้ความพิถีพิถันละเอียดรอบคอบ ต้องคิดว่าผ้าทุกชิ้นที่ตัด ฝีเข็มทุกที่ที่ปักลงไปบนผ้านั้นนอกจากประโยชน์ใช้สอยแล้ว ต้องมีความหมายและส่งผลต่อการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งของเด็กอีกด้วย ถึงจะเรียกว่า

“สื่อผ้าสำหรับเด็ก”

ประวัติผู้แต่ง

นูรี ศรสวรรค์

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2561