แม่ของผมเป็นอสุรกาย

เรื่องและภาพ: ณัฎฐิณีย์ แสงงาม

ประเภทผลงาน: นิทานภาพสำหรับเด็ก

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป้งอย่าทำนั่น! เป้งอย่าทำนี่!

“เป้งไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องดุเป้งอยู่เรื่อย”

ไม่ว่าเป้งจะทำอะไร แม่เป็นต้องดุเขาเสมอ

บางครั้งเป้งนึกสงสัย ว่าทำไมแม่ถึงชอบดุเขานัก

แล้วความคิดหนึ่งก็เข้ามาในหัวของเป้ง

“อ๋อ…เพราะแม่เป็นอสุรกายนี่เอง ถึงได้ใจร้าย”

แต่ที่แม่ดุเป้ง เพราะแม่เป็นอสุรกายจริงหรือ?

ประวัติผู้แต่ง

ณัฏฐิณีย์ แสงงาม 

บัณฑิรุ่นที่ 11 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ

ผลงานเรื่องนี้ได้รับรางวัล “วินนี่ เดอะ ปุ๊” ประเภทวารสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็กดีเด่นและสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็กยอดนิยม ประจำปีการศึกษา 2549 มอบโดยสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์