แล้วพบกันนะคุณสีเหลือง

เรื่องและภาพ: ณัฐมน ลัดดากลม

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็ก 9 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธรรมชาติมีอยู่รอบตัวเรา บางครั้งก็ทำให้รู้สึกอยากเก็บไว้ดูนาน ๆ

แต่หลายครั้งที่พลาดความสวยงามของธรรมชาติ เพียงเพราะก้มหน้ามองโทรศัพท์

รู้ตัวอีกทีก็ได้แต่เสียดาย ที่ไม่ทันมองสิ่งเหล่านั้นด้วยตาตัวเอง

ประวัติผู้แต่ง

ณัฐมน ลัดดากลม 

ชื่อเล่นชื่อ นัท เกิดวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2539

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนประภามนตรี 3

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนวมิรทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ.2562