โครงการหุ่นจักรกลคาระคุริ

เจ้าของผลงาน: ภาวนี โพธสว่าง

ประเภทผลงาน: โครงการสำหรับเด็กอายุ 9-10 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451  ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประดิษฐ์หุ่นจักรกลคาระคุริด้วยกลไกกระดาษ ช่วยให้การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือของเด็ก ช่วยบริหารสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกัน

เพราะกระตุ้นให้เด็กใช้ร่างกายทำงานประสายกันระหว่างมือซ้ายและมือขวา ในการประดิษฐ์หุ่นคาระคุริ ที่ค่อย ๆ เพื่อความซับซ้อนจากง่ายไปยาก อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้แบบสตีมศึกษา (STEAM Education)

ประวัติผู้แต่ง

ภาวนี โพธสว่าง

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ