ในวันฝนตก

เรื่องและภาพ: ดารณี ทอพิมาย

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝนตกแบบนี้ ก็อดออกไปเล่นข้างนอกน่ะซี

ประวัติผู้แต่ง

ดารณี ทอพิมาย (อาย)

เกิดวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2534

จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนกลับเพชรศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ.2558