เรื่องแมวแมว

เรื่องและภาพ: นภาภรณ์ ปันทรนาค

ประเภทผลงาน: วรรณกรรมเยาวชน

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เจ้าแมวส้มพุงป่องกับบ้านหลังใหม่ และชีวิตอันแสนสดใสในแต่ละวัน

ตัวอย่างภายในเล่ม

Previous slide
Next slide