ขอแสดงความยินดีกับ "ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์"

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก” คนแรกของประเทศไทย 

พวกเราชาววรรณกรรมสำหรับเด็กภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง