อ. ดร. ธันยา พิทธยาพิทักษ์

Tanya Pittayapitak, Ph.D

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2553
 • Master of Arts in Children’s Literature Macquarie University, Australia ปีพ.ศ. 2547
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีพ.ศ. 2545
 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปีพ.ศ. 2542

ความเชี่ยวชาญ

 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • การวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • หนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
 • สื่อสำหรับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • อัตลักษณ์ในวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ตำแหน่งวิชาการ

อาจารย์

ตำแหน่งการทำงาน

ประธานหลักสูตร

ผลงานด้านวิชาการ

การประชุมวิชาการ
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนา Pacific Early Childhood Education Research Association11th Annual Conference “Early Childhood Education in a Changing World” July 25-27, 2010, Hangzhou, China

ตำรา
ธันยา พิทธยาพิทักษ์. (2561). หน่วยที่ 5 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. หน้า

บทความวิชาการ
ธันยา พิทธยาพิทักษ์. (2559, ก.ค.-ธ.ค.). การอ่านภาพจากหนังสือนิทานเรื่อง “แม่ไก่ไปเดินเล่น”: แนวทางการเรียนรู้ภาษาภาพสำหรับเด็กปฐมวัย = Reading images from Rosie’s Walk: An approach to learn visual literacy for early childhood. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 9 (2). หน้า 98-113.

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์เรื่อง Representing Subjectivity in Hayao Miyazaki’s films, Macquarie University, Australia, 2001

วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

พ.ศ. 2543 – 2544 ครูประจำชั้นอนุบาลโรงเรียนทอสี

พ.ศ. 2547 – 2548 ครูประจำโครงงานโรงเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้ดรุณสิกขาลัยแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ศูนย์การศึกษาปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่ติดต่อ

สถานที่ทำงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 สุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์สำนักงาน : 0-2649-5000 ต่อ 16086, 16510

อีเมล : tanya@g.swu.ac.th