อ. ดร. ธันยา พิทธยาพิทักษ์

Tanya Pittayapitak, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2553
 • Master of Arts in Children’s Literature Macquarie University, Australia ปีพ.ศ. 2547
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีพ.ศ. 2545
 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปีพ.ศ. 2542

ความเชี่ยวชาญ

 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • การวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • หนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
 • สื่อสำหรับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • อัตลักษณ์ในวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ตำแหน่งการทำงาน

กรรมการบริหารหลักสูตร ด้านบริการวิชาการ การวิจัย

ผลงานด้านวิชาการ

การประชุมวิชาการ
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนา Pacific Early Childhood Education Research Association11th Annual Conference “Early Childhood Education in a Changing World” July 25-27, 2010, Hangzhou, China

ตำรา
ธันยา พิทธยาพิทักษ์. (2561). หน่วยที่ 5 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. หน้า

บทความวิชาการ
ธันยา พิทธยาพิทักษ์. (2559, ก.ค.-ธ.ค.). การอ่านภาพจากหนังสือนิทานเรื่อง “แม่ไก่ไปเดินเล่น”: แนวทางการเรียนรู้ภาษาภาพสำหรับเด็กปฐมวัย = Reading images from Rosie’s Walk: An approach to learn visual literacy for early childhood. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 9 (2). หน้า 98-113.

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์เรื่อง Representing Subjectivity in Hayao Miyazaki’s films, Macquarie University, Australia, 2001

วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ผลงานด้านวิชาการ

Ongoing Research Project 

Tanya Pittayapitak (2021 – present*) The Study of the Development of Innovative Learning Materials about Spelling Word for First Grade Students in Various Contexts and Learning Styles.

* Delayed due to Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic

 

Creative Works

Tanya Pittayapitak (2020). นิทานชุดมาเล่นกันเถอะ เล่ม 1 เล่นในสวน (Let’s Play Together Series: No.1 Play in the Garden). Bangkok : Loose Parts Kits Project: Toolkits “สื่อ เล่น สร้าง” ( “Media Play Create”) for Developing Thinking Skills of Children. Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Tanya Pittayapitak (2020). นิทานชุดมาเล่นกันเถอะ เล่ม 2 เล่นในป่า (Let’s Play Together Series: No.2 Play in the Forest). Bangkok : Loose Parts Kits Project: Toolkits “สื่อ เล่น สร้าง” ( “Media Play Create”) for Developing Thinking Skills of Children. Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Tanya Pittayapitak (2020). นิทานชุดมาเล่นกันเถอะ เล่ม 3 เล่นใต้ทะเล (Let’s Play Together Series: No.3 Play under the Sea). Bangkok : Loose Parts Kits Project: Toolkits “สื่อ เล่น สร้าง” ( “Media Play Create”) for Developing Thinking Skills of Children. Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Chulalongkorn University.Textbook

Tanya Pittayapitak. (2018).  หน่วยที่ 5 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา. (Section 5 Books for Early Childhood in Teaching Publication Course Set Language Development for Early Childhood). Faculty of Education, Sukhothai Thammathirat University. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat University Press. Page 5-1 – 5-65.

Book

Sasilak Khayankij and Tanya Pittayapitak. (2021).  “Media Play Create” (“สื่อ เล่น สร้าง”) for Developing Thinking Skills of Early Childhood Manual.  Bangkok: Loose Parts Kits Project: Toolkits “Media Play Create” (“สื่อ เล่น สร้าง”) for Developing Thinking Skills of Early Childhood. Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Academic Article

Tanya Pittayapitak. (2016, July – December). การอ่านภาพจากหนังสือนิทานเรื่อง “แม่ไก่ไปเดินเล่น”: แนวทางการเรียนรู้ภาษาภาพสำหรับเด็กปฐมวัย (Reading Images from Rosie’s Walk: An Approach to Learn Visual Literacy for Early Childhood). Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University. 9 (2). Page 98-113.

พ.ศ. 2543 – 2544 ครูประจำชั้นอนุบาลโรงเรียนทอสี

พ.ศ. 2547 – 2548 ครูประจำโครงงานโรงเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้ดรุณสิกขาลัยแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ศูนย์การศึกษาปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่ติดต่อ

สถานที่ทำงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 สุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์สำนักงาน : 0-2649-5000 ต่อ 16086, 16510

อีเมล : tanya@g.swu.ac.th