อ. พิชญา นิลรุ่งรัตนา

Pitchaya Nilrungratana

วุฒิการศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

สายอังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

วุฒิ ศศ.บ. สาขาวิชาเอก วรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาโท ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2551

จบการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ ศป.ม. สาขาวิชาเอก นวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2556

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอก ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผ่านการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทั้งหมด
ผ่านการสอบ QUALIFYING EXAMINATION
ผ่านการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์: การพัฒนาเครื่องมือออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานระบบดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

ประกาศนียบัตร

Graphic Design : Easter School, Central Saint Martins, University of The Arts London, United Kingdom (UK).

ความเชี่ยวชาญ

 • ครีเอทีฟ
 • ธุรกิจและการตลาด
 • กำกับศิลป์
 • การจัดการงานออกแบบ
 • ออกแบบอัตลักษณ์
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • ออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้งาน
 • ออกแบบสื่อดิจิทัล แอปพลิเคชัน เว็บไซต์
 • ออกแบบนิทรรศการ
 • การใช้โปรแกรมในการออกแบบ
 • วาดภาพประกอบและการ์ตูน
 • แอนิเมชันภาพเคลื่อนไหว
 • ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
 • กำกับภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
 • ตัดต่อสื่อวีดีทัศน์
 • การเขียนสร้างสรรค์
 • การถ่ายทำรายการสดผ่านโซเชียลมีเดีย
 • สื่อสมัยใหม่ทุกประเภท

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

พิชญา นิลรุ่งรัตนา. (2556)  The Study and Development of Application Design with interactive for IPAD : Case Study Chiang Mai Travel Guidebook. วารสาร ASEAN Fine Arts Symposium (April 27, 2013) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 158 – 166.

พิชญา นิลรุ่งรัตนา. (2562)  วิวัฒนาการการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งานของยุคสหภาพโซเวียตที่ส่งผลต่อสังคมดิจิทัลในรัสเซียปัจจุบัน (The Evolution Of User Interface Of The Soviet Era That Affects The Current Digital Society In Russia.) วารสาร Veridian e-journal. Vol. 12 No. 4: Humanities, Social Sciences, and Arts ( July – August 2019 ) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 624 – 643.

พ.ศ. 2552 กองบรรณาธิการ นิตยสารคอมพิวเตอร์กราฟิกพลัส (CG+)

พ.ศ. 2553 ฝ่ายศิลปกรรมและผู้ช่วยผู้กำกับ กองถ่ายทำภาพยนตร์

เก้ามหัศจรรย์องค์ราชันพลังแผ่นดิน บริษัทคนสร้างหนังจำกัด

พ.ศ. 2554 ซีเนียร์กราฟิกดีไซเนอร์ บริษัทเอ้ทตี้รูทจำกัด (80root co.,ltd)

พ.ศ. 2556 ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญแสล๊พแดชสตูดิโอ (Zlapdash Studio)

พ.ศ. 2558 ยกระดับกิจการเป็น บริษัทซแลพแดชสตูดิโอจำกัด (Zlapdash Studio co.,ltd)

พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2558 วิทยากรพิเศษ ด้านนิตยสารดิจิทัล สถาบันดิจิทัลฮอลลิวู้ด

พ.ศ. 2559 วิทยากรพิเศษในโครงการ 100 ดีไซน์ จัดโดยสยามดิสคัพเวอรี่

พ.ศ. 2560 วิทยากรพิเศษ ด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

พ.ศ. 2560 วิทยากรพิเศษโครงการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ. 2561 วิทยากรพิเศษ ด้านการออกแบบ โครงการเกษตร 4.0

พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่ติดต่อ

สถานที่ทำงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 สุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์สำนักงาน : 0-2649-5000 ต่อ 16086, 16510

อีเมล : pitchayan@g.swu.ac.th