สื่อผ้าสำหรับเด็ก

ประจำปีการศึกษา 2562

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหนังสือและสื่อเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาสำหรับเด็ก (วด312)

ร้านขายลูกชิ้น

กุลสินี สวัสดี

วัฏจักรผีเสื้อ

ชุติกานต์ เลิศประพฤติ

FARMER LIFE

ธนพร ปัทมาคม

ส่องสัตว์ป่า

ธัญดา โอวาทศิริวงศ์

แจกันดอกไม้ของใครเอ่ย

บุณยวีร์ เซ่งไพเราะห์

You make me ขนมครก

ปนัดดา จอกแก้ว

คุณหมีซักผ้า

ปาริยชา ทรงสาสน์

หมูกระทะ

ภัทรวริน ธารินเจริญ

PICNIC BAG

วันวิสาข์ ใจตุ้ย

โคนที่เธอไม่รัก

อนุธิดา จตุเทน

LUNCH TIME

กัญญาภัค งามประเสริฐ

กระเป๋าทำฟัน

จิตตามาส โตสกุณี

THE GARDEN

ณัชชา ศรีแก้ว

มายากล มนต์มหัศจรรย์

บุณยวีร์ เลียงมงคลการ

สอยของขวัญ

เปรมวิภา วาทะวุฒิ

ก็มาดิเครป

ภัณฑิรา ขอยาดกลาง

YOU CAN DRESS WHAT YOU WANT

วัชรินทร์ ณ ราช

UNDER THE SEA

อริยาภรณ์ แสนสา