อ. อนุสรา ดีไหว้

Anusara Deewai

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2552

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ.2546

ประกาศนียบัตร นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมนักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2559

ความเชี่ยวชาญ

การบรรณาธิการกิจหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน   

ภาษาและวรรณกรรมไทย 

การสร้างสรรค์เนื้อหาและการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก

การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กวาทศาสตร์ การพากย์เสียง

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ผลงานวิชาการ

ตำรา

อนุสรา ดีไหว้ และคณะ. (2559). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความ

อนุสรา ดีไหว้. (2559). บรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก : บทบาทไม่เล็กอย่างที่คิด. วารสารหนังสือเพื่อเด็ก, 41-43._______. (2558).
“ครูปรีดา” : ครูต้นแบบ บุคคลตัวอย่างในแวดวงหนังสือสำหรับเด็ก. วารสารหนังสือเพื่อเด็ก, 18-20.

 

งานวิจัย

อนุสรา ดีไหว้. (2564). รายงานการวิจัย: การศึกษาแนวทางการพัฒนาหนังสือภาพสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 6-9 ปีที่ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม (The Study of the Development of Picture Books for Thai Children (6-9 years old) in the Case of Co-existence in Society). กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ผลงานการแปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก

ผลงานการเขียนหนังสือภาพสำหรับเด็ก

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2546-2547 เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด

ในเครือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พ.ศ.2549-2556 บรรณาธิการสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

ในเครือบมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

พ.ศ.2556-2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 

บรรณาธิการหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน อาจารย์พิเศษ วิทยากรด้านการพูด การผลิตหนังสือสำหรับเด็ก

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก และการบรรณาธิการกิจ

 

– คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการโครงการหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2562 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และคณะอนุกรรมการยกย่องวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2561 เป็นต้น

– คณะกรรมการรอบคัดสรรรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก ประจำปี 2550-2558

– บรรณาธิการพิเศษหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กและสำนักพิมพ์แพรวเยาวชน ในเครือบมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)

– ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฝึกอบรมครูรวมถึงผู้สนใจด้านการเล่านิทานและการใช้หนังสือ

สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็ก อาทิ วิทยากรอบรมครูศูนย์เด็กเล็กในหัวข้อ “เรื่องเล่าเคล้าปัญญา” ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 2551, วิทยากรอบรมครูปฐมวัย “ค่ายยุวศิลป์” ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวยส์และเทศบาลสมุย ปี 2552-2553, วิทยากรโครงการพลังนิทานพลังเด็ก ร่วมกับบมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ปี 2557, วิทยากรโครงการ “โลกของนิทาน : เทคนิคส่งเสริมการอ่าน สร้างจินตนาการแก่เด็กๆ” ร่วมกับ Eco-Library มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 และวิทยากรโครงการ Kids Inspiration ร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ ปี 2562 เป็นต้น

– ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเด็กปฐมวัยให้สร้างสรรค์นิทานหรือหนังสือเล่มเล็กเพื่อเป็นสื่อเรียนรู้

ภาษาไทยและเสริมจินตนาการ อาทิ โครงการ “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน สรรค์สร้างหนังสือนิทานเล่มเล็ก” ร่วมกับอาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ปี 2554, “ชั่วโมงทำนิทานหนังสือเล่มเล็ก” ร่วมกับอาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปี 2551-2552 และโครงการ I LOVE BOOK ร่วมกับ Amarin Training ปี 2553-2554

– ได้มีโอกาสเล่านิทานถวายพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในงาน “เลี้ยงลูกวิถีพุทธด้วยหลักมีความสุขให้ลูกเห็น เป็นคนดีให้ลูกดู” ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ปี 2553 และการเล่านิทานให้กับหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ รายการ “รักลูกให้ถูกทาง” ปี 2550 และ 2552 งานวันเด็กร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬา ปี 2554 งานนิทานในสวนร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ปี 2556 และเล่านิทานแปลงกาย ณ ห้องสมุดเด็กปฐมวัยดรุณบรรณาลัย ปี 2562 เป็นต้น

◦ เขียนคอลัมน์ Family Books ประจำนิตยสาร Real Parenting ตั้งแต่ฉบับเดือนมีนาคม 2550-2558

(นิตยสารรายเดือน)

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “ซูซี่สุดซ่า” (Silly Suzy Goose) ปี 2550

◦ เขียนหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “ปูม้ากล้าหาญ” ภาพประกอบโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ) ปี 2551

◦ เขียนหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “เด็กชายแตงโม” ภาพประกอบโดยชัย ราชวัตร ปี 2551

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “ไม่นะ หนูจะทำเอง” (MiMi Says No!) ปี 2551

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “ปลาน้อยอยู่ไหน” ( Where’s the fish?) ปี 2552

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “ขอหนูทำด้วยนะ!” (MiMi loves to MiMic) ปี 2552

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “หนูเก็บของเล่นเองได้นะ” (MiMi Tides Up) ปี 2553

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “กระเป๋าของแม่” (Pouch!) ปี 2554

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “มาอาบน้ำให้สนุกกันดีกว่า” ปี 2554

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “ลองเข้าห้องน้ำคนเดียวดูซิ” ปี 2554

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “เมลลี่ ผึ้งน้อยผจญภัย” (Mélie) ปี 2554

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “ผลงานชิ้นเอกของลิซซี่” (Commandes de Lisalotte) ปี 2554

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “หนูนั่งกระโถนเองได้แล้วนะ” (MiMi Goes Potty) ปี 2555

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “มานั่งกระโถนกันเถอะ” (The Potty Story) ปี 2555

◦ บรรณาธิการพิเศษหนังสือภาพสำหรับเด็ก ชุด “นิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี” ปี 2556-2558

◦ บรรณาธิการพิเศษหนังสือภาพสำหรับเด็ก ชุด “นิทานพยัญชนะ” และ “นิทานตัวสะกด”

เรื่องและภาพโดยปรีดา ปัญญาจันทร์ ปี 2557-2558

◦ บรรณาธิการพิเศษหนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้าป.1 เรื่อง “มาเตรียมสอบเข้าป.1 กันเถอะเล่ม 1 และ 2”

ปี 2557 และ 2558

◦ บรรณาธิการพิเศษหนังสือ เรื่อง “เล่นแบบไข่…ไข่” เรื่องและภาพโดยสุมนรัตน์ นุชอนงค์ ปี 2559

◦ บรรณาธิการพิเศษหนังสือภาพสำหรับเด็กชุด “เรียนรู้คณิตศาสตร์จากนิทาน” เรื่องและภาพโดยปรีดา ปัญญาจันทร์ ทั้งหมด 4 เล่ม ได้แก่ 1. เวลากลางวันของหมาป่ากับหนูน้อยหมวกแดง 2. หมาป่ากับเงา 3. ขนาดของลูกหมู 3 ตัว 4. ระยะทางของกระต่ายกับเต่า ปี 2561

◦ เขียนหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง “ดาวสีทองของผม” ภาพประกอบโดยคาริญย์ หึกขุนทด ปี 2561

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็กชุด “นิทานภาพ 2 ภาษาส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF” ร่วมกับสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำนวน 22 เล่ม ได้แก่ 1. โตขึ้นผมจะเป็นค้างคาว 2. เป็ดน้อยแดนนี่ผู้ไม่มีเสียงก้าบๆ 3. เจ้ามอมแมมที่รัก 4. บ้านแสนสุขของฉัน 5. ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าที่บ้าน 6. แขกพิเศษของเจ้าป่า 7. เจ้ายีราฟสายตาสั้น 8. เพอร์ซีย์ ปลาน้อยมหัศจรรย์ 9. กิ้งก่าหลากสีของฉัน 10. จอชกับเสียงปริศนา 11. ฉันมีความสุขที่สุดเลย 12. ความลับของจระเข้งับ งับ 13. นักกู้ภัยจิ๋วแห่งประภาคารสูง 14. นากน้อยผู้ไม่ยอมปล่อยมือ 15. ฉันโตกว่าเธอนะ 16. แม็กซ์กับเจ้าหมีเพื่อนรัก 17. งานสุดเจ๋งของเจ้าช้างน้อย 18. วันแสนวุ่นวายของเจ้ากระรอกน้อย 19. มนตร์วิเศษแห่งดวงดาว 20. เจ้าหมีน้อยกับผีเสื้อ 21. มอนตี้วีรบุรุษตัวน้อย 22. วันที่ยิ่งใหญ่ของเม่นน้อย ปี 2562

◦ แปลหนังสือภาพสำหรับเด็กชุด “อาชีพในฝัน” ร่วมกับสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ปี 2562 จำนวน 5 เล่ม ได้แก่ คุณหมอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ คุณครู นักบินอวกาศ และสัตวแพทย์

– รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ผู้ดูแลและจัดทำหนังสือ

◦ รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ปี 2550 เรื่อง “สี่สหายตะลุยสวนสนุก”

◦ รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือเด็กเล็ก 3-5 ปี ปี 2551 เรื่อง “ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร”

◦ รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือเด็กเล็ก 3-5 ปี ปี 2552 เรื่อง “ทายซิ ทายซิ นั่นตัวอะไร”

◦ รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก 6-11 ปี (สารคดี) ปี 2553 เรื่อง “ดอกไม้ริมทาง”

◦ รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือเด็กเล็ก 3-5 ปี 2554 เรื่อง “หนูรอกับหนูรี” และ “ดูซิ ดูซิ ฉันสีอะไร”

◦ รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก 6-11 ปี (สารคดี) ปี 2555 เรื่อง “ชวนเพื่อนมาปั้น…เครื่องปั้นดินเผา”

◦ รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือเด็กเล็ก 3-5 ปี ปี 2556 เรื่อง “50 เท่า”

ที่อยู่ติดต่อ

สถานที่ทำงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 สุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์สำนักงาน : 0-2649-5000 ต่อ 16086, 16510

อีเมล : anusarade@g.swu.ac.th