ผลงานนิสิตวิชากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

CL 434 Activities for Reading Promotion

CHILDREN’S VARIETY PROGRAM
รายการ “ขับรถเที่ยวกันเถอะ” โดยนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็กชั้นปีที่ 4

วีดีโอสำหรับเด็ก

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CHILDREN’S VARIETY PROGRAM
รายการ “นิทานพาเพลง” โดยนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็กชั้นปีที่ 4 

วีดีโอสำหรับเด็ก

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

PODCAST FOR CHILDREN

พอตแคสสำหรับเด็ก จัดทำโดยนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็กชั้นปีที่ 4 

พอตแคสสำหรับเด็ก

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ