Story Telling

วิดีโอการเล่านิทานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานิทานและการเล่านิทาน (วด321)

เรื่อง หนอนจอมหิว

เรื่อง คุณช้างไปเดินเล่น

เรื่อง หมีใหญ่จอมกอด

เรื่อง กระดุ๊กกระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊ก

เรื่อง i know bear