ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ TCAS 4

ขอแสดงความยินดีแก่ว่าที่นิสิตใหม่สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2564

  • ขอให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ใน TCAS รอบที่ 4 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ http://istart.swu.ac.th
  • นำแบบฟอร์มการชำระเงินรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตไปชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 17 – 22  มิถุนายน 2564

*ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนและรายงานตัว ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก 


โดยรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวตามเอกสารแนบดังนี้
https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/4320210609105018.pdf


หมายเหตุ

  • หากผู้ใดไม่รายงานตัวและไม่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนิสิตตามวันที่กำหนดถือว่าไม่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
  • การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต หากปรากฏในภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ แม้จะรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิต โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น