บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่น 24

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

เกียรติบัตรรางวัลสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

1. วรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ “ช่างคิด” เงินรางวัล 1,500.- (2 รางวัล )
2. วรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ “ยอดนิยม” เงินรางวัล 2,000.-  (1 รางวัล)
3. วรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ “ดีเด่น” เงินรางวัล 3,000.- (2 รางวัล)

รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 4 คน รวมเงินรางวัล 11,000.-