Categories
Uncategorized

อัจฉรา

อ. อัจฉรา ประดิษฐ์ Atchara Pradit วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท M.A. (Children’s Literature Studies) University of Warwick, UK ปีพ.ศ. 2540 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิชาหนังสือ” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2545   ความเชี่ยวชาญ ภาษาและวรรณคดีไทย/อังกฤษ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม                      การบรรณาธิการกิจ การแปล (อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ) การเล่านิทาน การพัฒนาเด็กด้วยหนังสือ การแสดงและการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ตำแหน่งการทำงาน กรรมการบริหารหลักสูตรด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ […]

Categories
Uncategorized

พิชญา

อ. ดร. พิชญา นิลรุ่งรัตนา Pitchaya Nilrungratana, Ph.D. วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6: สายอังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี: วุฒิ ศศ.บ. สาขาวิชาเอก วรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาโท ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2551 จบการศึกษาระดับปริญญาโท:  วุฒิ ศป.ม. สาขาวิชาเอก นวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2556 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก:  วุฒิ ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อดุษฎีนิพนธ์:การพัฒนาคู่มือดิจิทัลมาตรฐานการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ (Digital Design Aid Model User Interface Design For Elderly) ประกาศนียบัตร:Graphic Design : Easter School, Central Saint Martins, University of […]

Categories
Uncategorized

ธันยา

อ. ดร. ธันยา พิทธยาพิทักษ์ Tanya Pittayapitak, Ph.D. วุฒิการศึกษา ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2553 Master of Arts in Children’s Literature Macquarie University, Australia ปีพ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีพ.ศ. 2545 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปีพ.ศ. 2542 ความเชี่ยวชาญ วรรณกรรมสำหรับเด็ก การวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก หนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย สื่อสำหรับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก อัตลักษณ์ในวรรณกรรมสำหรับเด็ก ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ตำแหน่งการทำงาน กรรมการบริหารหลักสูตร ด้านบริการวิชาการ การวิจัย ผลงานด้านวิชาการ การประชุมวิชาการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนา Pacific Early Childhood Education Research […]

Categories
Uncategorized

อนุสรา

อ. อนุสรา ดีไหว้ Anusara Deewai วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2552 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ.2546 ประกาศนียบัตร นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมนักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2559 ความเชี่ยวชาญ การบรรณาธิการกิจหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน    ภาษาและวรรณกรรมไทย  การสร้างสรรค์เนื้อหาและการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กวาทศาสตร์ การพากย์เสียง ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ตำแหน่งการทำงาน กรรมการบริหารหลักสูตรด้านกิจการนิสิต ศิษย์เก่า ตารางสอน ผลงานวิชาการ ตำรา: อนุสรา ดีไหว้ และคณะ. (2559). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บทความ: อนุสรา ดีไหว้. (2559). […]

Categories
cl22 Pastthesis

Carl’s Choice

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้น สำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป
ปีค.ศ.2090 คาร์ล เด็กชายวัย 14 ปีกำลังวุ่นวายใจเมื่อถูกพ่อกดดันให้ตัดสินใจรับช่วงกิจการบริษัท Cuberserve ของพ่อหรือจะมุ่งหน้าสู่เส้นทางเป็นนักเต้นบัลเล่ต์มืออชีพ เช่นเดียวกับแม่ผู้จากครอบครัวไปทำตามความฝันของเธอ

Categories
Uncategorized

รพินทร

ผศ. รพินทร (ณ ถลาง) คงสมบูรณ์ Asst. Prof. Rapindhorn (Na Thalang) Kongsomboon วุฒิการศึกษา ปริญญาโท M.A. in Children’s Literature Macquarie University, Australia ปีพ.ศ.2541 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพ.ศ.2537 ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ คณะอักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2545  ประกาศนียบัตรการบรรณาธิการกิจและการแปล คณะอักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2553 ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม การเขียนสร้างสรรค์/การแปลสำหรับเด็ก ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส คติชาวบ้าน คติชนวิทยา การบรรณาธิการกิจ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งการทำงาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด้านทุนการศึกษา เครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่า ผู้ปกครอง Previous Next ผลงานด้านวิชาการ ผลงานด้านวิจัย พ.ศ. 2551 งานวิจัยร่วม เรื่อง […]

Categories
Uncategorized

Practicum 24

นิสิตฝึกงานปี 3 ฝึกงานประจำปี 2563 กิต์ติภูมิ ยุระศรี (ภูมิ) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 จตุจักร กุลสินี สวัสดี (มุก) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม ชุติกานต์ เลิศประพฤติ (วา) โรงเรียนอนุบาลดารวี ณัฐพล ธาราพงศ์สวัสดิ (ไอซ์) สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ธนพร ปัทมาคม (แตน) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด แผนกแพรวสำนักพิมพ์ ธัญดา โอวาทศิริวงศ์ (เบลล์) ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย ธีรัญญา เกษร (ผักบุ้ง) ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง นิภาภัทร นิติตระการไชย (แนน) ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง บุณยวีร์ เซ่งไพเราะห์ (อิ่ม) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด แผนก Amarin Kids ปนัดดา […]

Categories
cl22 Pastthesis

เสียงอิสลาม

นิทานคำสอนสำหรับเด็กหัดอ่าน อายุ 8 ปีขึ้นไป นิทานที่สอรว่าการทำดีทำได้เริ่มง่ายง่ายที่ตัวเรา

Categories
cl22 highlight Pastthesis

ตุ๊กตาไม้ของคุณยาย

หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เรื่องราวของตุ๊กตาไม้ที่ออกไปเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเอง ถ่ายทอดผ่านลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียน

Categories
cl17 Pastthesis

เอลพิส

กราฟิกโนเวล สำหรับเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เล่าเรื่องตำนานกล่องของแพนโดร่า ว่าเมื่อกล่องถูกเปิดออกแล้ว ความเจ็บปวด ความเศร้าโศก ความโลภ และความชั่วร้ายนานาจะหลุดออกมาสู่โลกมนุษย์ แต่ยังมีสิ่งหนึ่งอยู่ก้นกล่อง และเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะสู้กับความชั่วร้ายได้ สิ่งนั้นคือ “ความหวัง”