Categories
cl22 highlight Pastthesis

ตุ๊กตาไม้ของคุณยาย

หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เรื่องราวของตุ๊กตาไม้ที่ออกไปเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเอง ถ่ายทอดผ่านลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียน