Categories
thesiscl23

palahome

พาลาพาลาพารา มาจากคำสองภาษาผสมกัน คือ PALAPALA คำนามภาษาฮาวาย แปลได้หลายความหมายความหมายหนึ่งคือ ‘วรรณกรรม’ (Writing of any kind, Literature)  และคำว่า ‘พารา’ คำนามภาษาไทย แปลว่า ‘เมือง’ โบราณเขียนเป็น ‘ภารา’ ก็มี (พจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547, น. 622)ดังนั้นคำว่า ‘พาลาพาลาพารา’ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 จึงแปลได้ว่า เมืองแห่งการสร้างสรรค์วรรณกรรม  ‘พาลาพาลาพารา’ คือแดนพิเศษที่ลอยอยู่ในมิติของกาลเวลา หากเทียบกับโลกมนุษย์ พารานี้เกิดขึ้นเมื่อ 23 ล้านปีที่แล้ว ที่พิกัดราว 23° 23′ 23″N 23° 23′ 23″W เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ สูงประมาณ 10,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นพาราไร้ขอบเขต ไร้รูปร่าง บางชั่วขณะอาจดูคลับคล้ายฉลามวาฬ บางขณะอาจดูคลับคล้ายรูปร่างใดก็ได้  ไม่มีใครเคยเดินทางจนทั่วดินแดน จึงไม่มีใครรู้ว่าที่นี่มีสถานที่ใดอยู่บ้าง พาลาพาลาพาราไม่มีกรอบเกณฑ์ของเวลาและสถานที่เช่นโลกมนุษย์ มีเวลาและบรรยากาศคงที่เสมอ […]

Categories
thesiscl23

palavdo

Categories
thesiscl23

thesis_cl23

Categories
news

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2563

ขอเชิญนิสิตใหม่สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครอง เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น

Categories
news

รับสมัครวิชาโทวรรณกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจวิชาโทวรรณกรรมสำหรับเด็ก สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข่าวนี้

Categories
Uncategorized

อัจฉรา

อ. อัจฉรา ประดิษฐ์ Atchara Pradit วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท M.A. (Children’s Literature Studies) University of Warwick, UK ปีพ.ศ. 2540 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิชาหนังสือ” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2545   ความเชี่ยวชาญ ภาษาและวรรณคดีไทย/อังกฤษ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม                      การบรรณาธิการกิจ การแปล (อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ) การเล่านิทาน การพัฒนาเด็กด้วยหนังสือ การแสดงและการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ Previous Next ประวัติการทำงาน […]

Categories
Uncategorized

พิชญา

อ. พิชญา นิลรุ่งรัตนา Pitchaya Nilrungratana วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายอังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ ศศ.บ. สาขาวิชาเอก วรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาโท ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2551 จบการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ ศป.ม. สาขาวิชาเอก นวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2556 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอก ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทั้งหมดผ่านการสอบ QUALIFYING EXAMINATIONผ่านการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์: การพัฒนาเครื่องมือออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานระบบดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ ประกาศนียบัตร Graphic Design : Easter School, Central Saint Martins, University of The Arts London, United Kingdom (UK). ความเชี่ยวชาญ ครีเอทีฟ […]

Categories
Uncategorized

ธันยา

อ. ดร. ธันยา พิทธยาพิทักษ์ Tanya Pittayapitak วุฒิการศึกษา ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2553 Master of Arts in Children’s Literature Macquarie University, Australia ปีพ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีพ.ศ. 2545 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปีพ.ศ. 2542 ความเชี่ยวชาญ วรรณกรรมสำหรับเด็ก การวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก หนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย สื่อสำหรับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก อัตลักษณ์ในวรรณกรรมสำหรับเด็ก ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ ผลงานด้านวิชาการ การประชุมวิชาการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนา Pacific Early Childhood Education Research Association11th Annual Conference “Early Childhood […]

Categories
Uncategorized

อนุสรา

อ. อนุสรา ดีไหว้ Anusara Deewai วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2552 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ.2546 ประกาศนียบัตร นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมนักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2559 ความเชี่ยวชาญ การบรรณาธิการกิจหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน    ภาษาและวรรณกรรมไทย  การสร้างสรรค์เนื้อหาและการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กวาทศาสตร์ การพากย์เสียง ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผลงานวิชาการ ตำรา อนุสรา ดีไหว้ และคณะ. (2559). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บทความ อนุสรา ดีไหว้. (2559). บรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก : บทบาทไม่เล็กอย่างที่คิด. วารสารหนังสือเพื่อเด็ก, […]

Categories
Uncategorized

รพินทร

ผศ. อ. รพินทร (ณ ถลาง) คงสมบูรณ์ Rapindhorn (Na Thalang) Kongsomboon วุฒิการศึกษา ปริญญาโท M.A. in Children’s Literature Macquarie University, Australia ปีพ.ศ.2541 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพ.ศ.2537 ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ คณะอักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2545  ประกาศนียบัตรการบรรณาธิการกิจและการแปล คณะอักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2553 ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม การเขียนสร้างสรรค์/การแปลสำหรับเด็ก ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส คติชาวบ้าน คติชนวิทยา การบรรณาธิการกิจ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานด้านวิชาการ ผลงานด้านวิจัย พ.ศ. 2551 งานวิจัยร่วม เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กในโลกร่วมสมัย พ.ศ. 2555 ๑๐๐ หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (สสค.) พ.ศ. […]